Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

spec-bet

12.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/DOR 3.1.2
zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. „Opracowanie strategii rozwoju firmy Spec-Bet, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.” nr RPMA.03.01.02-14-7091/16 Małgorzata Paszkowska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Spec-Bet" zaprasza do złożenia ofert na usługę doradztwa profesjonalnego    w projekcie nr RPMA.03.01.02-14-7091/16 realizowanym w ramach Działania „3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

[PDF] - Zapytanie ofertowe - Spec-Bet

Niniejszym informujemy o zakończonej procedurze wyboru wykonawcy IOB.
Wykonawcą została
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
z siedzibą w Warszawie, ul. Smocza 27

22.11.2017r.
W związku z niemożliwością zawarcia umowy z Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Zamawiający informuje o wyborze drugiej najkorzystniejszej oferty.
Wykonawcą, który przedstawił drugą z kolei ofertę jest Instytut Doradztwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.


31.03.2017r.
Niniejszym informujemy o rozstrzygnięciu konkursu – procedury wyboru wykonawcy. Na wykonawcę usługi została wybrana Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa http://www.mazovia.edu.pl/

 

22.02.2017r.
Uwaga: Termin składania ofert został wydłużony do dnia 30.03.2017r. do g.15.00 - [PDF] - Zapytanie ofertowe - Spec-Bet

 

04.02.2017r.
Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w ramach projektu Bon na innowacje pn. „Opracowanie nowej mieszanki - technologii produkcji betonu w firmie Spec-Bet” nr RPMA.01.02.00-14-6267/16. Komplet dokumentów dostępny jest w siedzibie Wnioskodawcy lub zostanie przesłany po przesłaniu korespondencji o chęci przystąpienia do konkursu ofert.